Artikel 1 - Algemeen

 1. Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna: de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle door NIMAH Food (hierna: “NIMAH”) aan potentiele en bestaande Klanten te richten algemene en individuele aanbiedingen en met Klanten te sluiten overeenkomsten.
 2. In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Overeenkomst: een overeenkomst voor de levering van producten en/of diensten tussen NIMAH en een klant;
 • Klant: derden die aan NIMAH een aanbieding vragen voor de levering van producten en/of diensten, reflecteren op een algemene aanbieding van NIMAH, en/of een overeenkomst met NIMAH aangaan voor de levering van producten en/of diensten;
 • Annulering: de mogelijkheid voor de Klant om af te zien van een overeenkomst;
 • Dag: kalenderdag
 1. Deze Voorwaarden gelden met uitsluiting van eventueel door de Klant gehanteerde algemene inkoopvoorwaarden.
 2. In geval van tegenstrijdigheden tussen de bepalingen van de Overeenkomst en deze Voorwaarden prevaleert de Overeenkomst.

 

Artikel 2 - Gegevens van NIMAH

NIMAH Food

info@nimahfood.com

KvK-nummer: 857489185

Btw-identificatienummer:

 

Artikel 3 - Aanbiedingen, opdrachten, totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van NIMAH zijn vrijblijvend en NIMAH behoudt zich het recht voor deze te allen tijde te wijzigen of in te trekken.
 2. Bestellingen geplaatst door de Klant gelden als onherroepelijk. Orders van de Klant binden NIMAH niet tenzij NIMAH deze schriftelijk heeft bevestigd.
 3. Een overeenkomst tussen de Klant en NIMAH komt enkel tot stand nadat NIMAH deze schriftelijk heeft bevestigd of nadat NIMAH na ontvangst van een bestelling tot uitlevering         van producten en/of diensten overgaat. 
 4. Indien NIMAH goede gronden heeft om af te zien van het aangaan van een Overeenkomst met de Klant, dan is NIMAH gerechtigd zonder nadere motivering een bestelling te weigeren.

 

Artikel 4 - Producten

 1. Producten, getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen worden door NIMAH met zoveel mogelijk zorg omschreven teneinde een goede beoordeling door de Klant mogelijk te maken. Als NIMAH gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze zoveel als mogelijk een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Vergissingen en/of fouten in de omschrijvingen en/of afbeeldingen binden NIMAH echter niet.
 2. De Klant dient zich er van te vergewissen dat de door hem te bestellen en/of bestelde producten en/of diensten en de daarbij horende documentatie, verpakking, etikettering en/of andere informatie voldoen aan alle in het land van bestemming daaraan van overheidswege of overigens gestelde bepalingen.

 

Artikel 5 - Prijsopgaven

 1. De door NIMAH opgegeven of door Klant met NIMAH overeengekomen prijzen zijn netto, Ex Works (conform het terzake bepaalde in de laatste versie van de Incoterms zoals opgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel). De prijzen zijn derhalve onder meer exclusief BTW, exclusief transportkosten en overige kosten van bezorging , in- en uitvoerrechten, accijnzen en andere belastingen of heffingen opgelegd of geheven met betrekking tot de producten en/of diensten.

 

Artikel 6 - Annulering

 1. Annuleren van een bestelling kan tot dertig (30) dagen voorafgaand aan de overeengekomen leveringsdatum kosteloos.
 2. Bij annulering binnen dertig (30) dagen voorafgaand aan de overeengekomen leveringsdatum is de Klant gehouden 25% van de overeengekomen prijs (inclusief BTW) aan NIMAH te voldoen.
 3. In geval van annulering binnen tien (10) dagen voorafgaand aan de overeengekomen leveringsdatum zal de Klant verplicht zijn 100% van de overeengekomen prijs (inclusief BTW) aan NIMAH te voldoen.
 4. Indien de Klant op het moment van annulering al een bedrag heeft betaald zal NIMAH het na verrekening met de annuleringskosten resterende bedrag binnen dertig (30) dagen na de annulering aan de Klant terugbetalen.

 
Artikel 7 – Risico- en eigendomsovergang

 1. Het risico van de afgenomen producten gaat over op de Klant op het moment waarop NIMAH de producten voor levering aanbiedt in overeenstemming met de Overeenkomst of deze Voorwaarden.
 2. Alle door NIMAH geleverde zaken blijven eigendom van NIMAH tot aan het moment van volledige voldoening van al hetgeen NIMAH in verband met de Overeenkomst en/of eerdere dan wel latere overeenkomsten van dezelfde aard van de Klant te vorderen heeft, schade, kosten en rente daaronder begrepen. De Klant doet bij voorbaat afstand van een eventueel retentierecht met betrekking tot die zaken en zal geen beslag (doen) leggen op die zaken.
 3. De Klant is gehouden de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud ten behoeve van NIMAH rust, identificeerbaar te houden en/of te maken en deze van elkaar en van de overige zich bij de Klant bevindende zaken af te zonderen.
 4. Zolang de eigendom van de geleverde zaken aan NIMAH is voorbehouden, is het de Klant niet toegestaan deze zaken te vervreemden, anders dan in de uitoefening van haar bedrijf, dan wel enig recht daarop te vestigen.

 

Artikel 8 - Volumegrootte en wijzigingen

 1. De minimale afname van kaas is 1 pallet (= circa 160 kg).
 2. De Klant dient bij de bestelling de hoeveelheid (volumegrootte) aan te geven.
 3. Bij de koop en verkoop van een bepaalde hoeveelheid schiet NIMAH jegens de Klant niet tekort in de nakoming van de Overeenkomst indien de geleverde hoeveelheid niet meer dan plus of min 5% afwijkt van de bestelde hoeveelheid. Bij een dergelijke afwijking zal de werkelijk geleverde hoeveelheid worden gefactureerd.
 4. Indien de geleverde hoeveelheid met meer dan 5% afwijkt van de bestelde hoeveelheid dient de Klant de afwijking uiterlijk de eerstvolgende werkdag volgende op de dag van de levering vóór 09:00 uur onder vermelding van de geleverde producten, het aantal werkelijk ontvangen producten versus de bestelde hoeveelheid schriftelijk aan NIMAH mee te delen. Melding van een afwijking op een later tijdstip geeft de Klant geen recht meer op bezwaar tegen de gefactureerde hoeveelheid producten respectievelijk tot nalevering van het te weinig geleverde. 

Artikel 9 - Garantie

 1. NIMAH staat er voor in dat de producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en aan de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande Nederlandse wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. De Klant is verplicht de zaken onmiddellijk na inontvangstneming nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele klachten ter zake van zichtbare gebreken moeten uiterlijk binnen tien (10) dagen na levering bij NIMAH worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak van de Klant jegens NIMAH vervalt. Alle klachten zullen een nauwkeurige beschrijving van het gebrek bevatten. Klachten ontslaan de Klant niet van zijn betalingsverplichtingen, tenzij de klacht door NIMAH wordt erkend of anderszins de juistheid daarvan is aangetoond.
 3. Reclame door de Klant terzake ”verborgen” gebreken dient plaats te hebben binnen tien (10) dagen nadat deze zijn ontdekt dan wel redelijkerwijs hadden behoren te zijn ontdekt, doch uiterlijk binnen zes (6) maanden na de levering, behoudens indien en voor zover de zaken een houdbaarheidsdatum hebben en het gebrek resulteert in kortere houdbaarheidstermijn van de zaken dan de verwachte houdbaarheidstermijn, in welk geval reclameren tot het verstrijken van de houdbaarheidstermijn mogelijk is.
 4. Alle rechten op het indienen van een schadevergoeding zijn nietig en vervallen indien: (a) de producten door of namens de Klant ondeugdelijk of in strijd met door of namens NIMAH of diens leveranciers gegeven instructies zijn vervoerd, behandeld, gebruikt, bewerkt of opgeslagen; (b) de producten door of namens de Klant zijn verwerkt of her verpakt.
 5. In geval van een gerechtvaardigde en tijdige reclame zal de Klant uitsluitend gerechtigd zijn tot ofwel het opnieuw bezorgen van de geleverde of gelijksoortige producten zonder kosten ofwel creditering van de aanschafwaarde van de producten die geheel of gedeeltelijk gebreken vertonen, dit in onderling overleg tussen de partijen.
   

Artikel 10 - Levering

 1. NIMAH zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Tenzij anders overeengekomen draagt NIMAH zorg voor de levering van de bestelde producten en/of diensten op het vooraf overeengekomen tijdstip en plaats.
 3. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan NIMAH heeft doen toekomen.
 4. NIMAH zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal NIMAH zich inspannen om een gelijksoortig vervangend product beschikbaar te stellen. 

 

Artikel 11 – Overmacht

 1. In geval van overmacht aan de zijde van één van beide partijen, zal de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden opgeschort zolang de overmachtssituatie voortduurt, zonder dat een der partijen aansprakelijk is voor enige vorm van een schadevergoeding of compensatie aan de andere partij.
 2. Indien redelijkerwijs verwacht kan worden dat de overmachtssituatie gedurende meer dan twee (2) maanden zal voortduren of al twee maanden voortduurt, kan de andere partij de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder inschakeling van de rechter beëindigen, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.
 3. Onder overmacht aan de zijde van NIMAH wordt in ieder geval begrepen: (a) omstandigheden met betrekking tot personen, leveranciers en/of materiaal waarvan NIMAH gebruik maakt of gewoonlijk gebruik maakt voor de uitvoering van de Overeenkomst, die van dien aard zijn dat zij de uitvoering van de overeenkomst verhindert of het zo bezwaarlijk en/of onevenredig duur maakt voor NIMAH dat het van NIMAH niet langer verlangd kan worden dat zij de Overeenkomst uitvoert; (b) de omstandigheid dat alle prestaties die relevant zijn voor de eigen prestatie van NIMAH niet geleverd worden of niet juist of op tijd geleverd worden; (c) stakingen en (d) oorlog, rampen, rellen en dergelijke.

 

Artikel 12 - Betaling

 1. De betaling dient te geschieden per bank of contant in Euro valuta.
 2. Betaling per bank dient plaats te vinden binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn en bij gebrek daarvan binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 3. Contante betaling dient plaats te vinden op de dag van en bij levering door NIMAH van de geleverde producten en/of diensten.
 4. Bij late betaling is de Klant automatisch in verzuim en kan NIMAH vanaf de uiterste betaaldatum aanspraak maken op de wettelijke rente ex artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek indien de Klant een zakelijk afnemer is en ex artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek indien de afnemer een consument is en op redelijke incassokosten die tenminste 750 Euro zullen bedragen.

 

 Artikel 13 – aansprakelijkheid

 1. NIMAH is nimmer aansprakelijk voor indirecte of immateriële schade, zoals maar niet beperkt tot bedrijfs-, gevolg-, of stilligschade en gederfde inkomsten en winsten, verlies van klanten, schade aan naam en/of goodwill.
 2. In alle gevallen waarin NIMAH is gehouden tot schadevergoeding, zal deze nooit hoger zijn dan het bedrag dat daadwerkelijk door haar verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd, of bij gebrek daarvan maximaal 50.000 Euro.
 3. De Klant stelt NIMAH schriftelijk op de hoogte van enige schade die zich heeft voorgedaan binnen dertig (30) dagen nadat de Klant dergelijke schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken. Indien NIMAH niet binnen de bovengenoemde termijn op de hoogte wordt gesteld, zal NIMAH ontheven worden van elke aansprakelijkheid in verband met dergelijke schade.
 4. Alle aansprakelijkheid van NIMAH verjaart na verloop van één (1) jaar na de datum waarop de schadeveroorzakende producten en/of diensten door NIMAH zijn geleverd of bij gebreke daarvan na de datum waarop de  het incident dat de schade heeft veroorzaakt zich heeft voorgedaan.

 

Artikel 14 - Recall-actie

 1. NIMAH kan de Klant verplichten om producten die hij in het verkeer heeft gebracht en waaraan een gebrek kleeft, dan wel waaraan een gebrek zich dreigt te openbaren, binnen een door NIMAH te bepalen redelijke termijn uit de markt te nemen (hierna “recall-actie”). De Klant dient aan deze verplichting en aan deze instructies te voldoen.

 

Artikel 15 – Overige bepalingen, toepasselijk recht ne bevoegde rechter

 1. Indien één of meerdere bepalingen uit deze Voorwaarden ongeldig blijken te zijn, of door een rechter buiten werking worden gesteld, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
 2. Alle overeenkomsten tussen NIMAH en de Klant en deze Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht, met uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).
 3. Wanneer er zich een geschil met een Klant voordoet, zal NIMAH zich inzetten om dit in onderling overleg, naar redelijkheid en billijkheid op te lossen.
 4. Alle geschillen tussen partijen die voortvloeien uit dan wel anderszins verband houden met enige Overeenkomst en/of deze Voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Den Haag, tenzij NIMAH een andere bevoegde rechter prefereert.